Breaking News

10 สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุด ในโลก

สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุด หรือ หมา เป็นสัตว์มีเขี้ยวชนิดเชื่องทีถูกคัดเลือกผสมพันธุ์มาเป็นเวลาพันปีจนมีพฤติกรรม การรับรู้ทางประสาทสัมผัส